کلاس درس (جزوات درسی)

دانلود رایگان جزوه و کتاب متوسطه اول و دوم و جزوات دانشگاهی و مشاوره متوسطه و کنکور

یکشنبه 9 آبان 1395 ساعت 01:51

تست تمرین متضادها در انگلیسی

 

تست تمرین متضادها در انگلیسی ( در ادامه مطلب)

 Choose the best antonym of the example from the choices provided.


1. DOTE :

A. AVERSION 
B. ANTIDOTE 
C. FOOLISH 
D. CREATIVITY 
E. DARING

2. IMBROGLIO :

A. FIGHT 
B. CONCLUSION 
C. TRUST 
D. THANKFULNESS 
E. HARMONY

3. REMINISCE :

A. ORIGINATE 
B. IGNORE 
C. CREATE 
D. RECONVENE 
E. CREDIT

4. EXPEDITE :

A. DISPATCH 
B. DAWDLE 
C. PRECIPITATE 
D. OVERLOOK 
E. CREED

5. ONUS :

A. EASEMENT 
B. CAPABILITY 
C. OBLIGATION 
D. TRACTION 
E. BELIEF

6. SQUALOR :

A. IMPURITY 
B. WEALTH 
C. CONSUMPTION 
D. FECES 
E. INDIGENCE

7. RETICENT :

A. TIRED 
B. FORWARD 
C. SHY 
D. DRAINED 
E. ELEGANT

8. NEXUS :

A. SEPARATION 
B. CONNECTION 
C. RESPECT 
D. VINCULUM 
E. DISTRACTION

9. NOISOME :

A. FETID 
B. RANK 
C. SALUBRIOUS 
D. PACIFIC 
E. PESTILENT

Answers and Explanations

1. A: To dote on someone is to love him/her. An aversion is a dislike of someone/something, the best antonym. An antidote (B) is a counteracting remedy, as against poison. Foolish (C) means silly, not loving. (Do not confuse "doting"/loving with "dotage"/senility.) Creativity (D) is imagination, artistry, originality, ingenuity, etc. Daring (E) is boldness.

2. E: An imbroglio is a quarrel, often a complicated/entangled one. Harmony is the best antonym. Fight (A) is a synonym. Conclusion (B) is an end or a decision. Trust (C) is belief that someone is honest or dependable, or that something is true. Thankfulness (D) is gratitude.

3. B: To reminisce is to remember and/or relate or discuss memories. Its opposite is to forget. Ignore is the closest antonym here. To originate (A) is to begin. To create (C) is to make/produce. To reconvene (D) is to meet again, as a committee or group. To credit (D) is to attribute or ascribe something (to a person or thing).

4. B: To expedite is to get something done promptly. To dawdle, i.e. delay or waste time, is the best antonym. Dispatch (A) is to hurry or send speedily, a synonym for expedite. Precipitate (C) means to trigger, hurry, or speed and is another synonym. Overlook (D) means to miss or disregard. Creed (E) is a noun meaning belief, faith, or religion.

5. A: Onus means burden. Easement can mean relief or support and is thus the best antonym. (Easement also means legal access/right of way, as with land.) Capability (B) means competence. Obligation (C) means duty or responsibility and is a synonym for onus. Traction (D) means friction or resistance. Belief (E) means regarding as true, acceptance, faith, or conviction.

6. B: Squalor means poverty, filth, or wretchedness. Wealth, the opposite of poverty, is the best antonym. Impurity (A) is a near synonym. Consumption (C) can mean eating, use, or decay; decay is a synonym of squalor. Feces (D) are excrement, more related than opposite to squalor. Indigence (E) means poverty, another synonym.

7. B: Reticent means uncommunicative, quiet, or shy. Forward means outgoing or aggressive and is the best antonym. Tired is worn out or fatigued. Shy is a synonym of reticent. Drained means exhausted, depleted, or empty. Elegant means tastefully beautiful, graceful, fancy, refined, ingenious, or ingeniously simple.

8. A: Nexus means a connection or center. Separation is the best antonym. Connection (B) is a synonym. Respect (C) means others' admiration. Vinculum (D) means a bond or connection and is also a synonym for nexus. Distraction (E) means a state of having one's attention diverted, or a diversion or amusement.

9. C: Noisome means noxious, harmful, unhealthy, or offensive. Salubrious means beneficial, helpful, healthy, or wholesome and is the best antonym. Fetid (A) means rotten, rancid, foul, noxious, or offensive and is a synonym. Rank (B) is also a synonym for noisome or fetid. Pacific (D) means peaceful or appeasing and is not an exact antonym. Pestilent (E) means dangerous, harmful, or noxious-another synonym for noisome

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.